Ako môžem prispieť:

Jednorazovým finančným darom alebo zriadením trvalého platobného príkazu z bankového účtu

Vaše dary budú slúžiť na financovanie projektov s cieľom pomôcť deťom v rámci programového zamerania Nadácie Televízie Markíza. Podrobné informácie o použití finančných prostriedkov môžete nájsť vo výročnej správe. Číslo účtu: 333 222 111/ 1111 (IBAN: SK09 1111 0000 0003 3322 2111)

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť a prispieť.


Príspevkom do Verejnej zbierky

Nadácia Televízie Markíza je organizátorom verejnej zbierky, schválenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a zapísanej v registri zbierok pod číslom 000-2018-029260. Verejná zbierka je vykonávaná na území Slovenskej republiky v období od 23. októbra 2018 do 30. júna 2019. Zbierka bola zriadená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podpory práce s deťmi. Verejná zbierka je jedným z transparentných a efektívnych spôsobov, ako verejnosť môže podporiť našu činnosť smerujúcu k podpore detí a mládeži na Slovensku.

Bankový účet IBAN: SK 57 1111 0000 0003 3322 2023 je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a je samostatne zriadeným účtom verejnej zbierky.


Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť a prispieť.


Zaslaním darcovskej SMS


Činnosť Nadácie Televízie Markíza môžete podporiť aj prostredníctvom SMS správy, a to zaslaním SMS s textom DMS NADACIAMARKIZA na číslo 877.

Cena jednej SMS správy a teda aj výška daru predstavuje 2 €, pričom platí v sieti mobilných operátorov O2, Orange a Slovak Telekom.

Verejná zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov. Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NADACIAMARKIZA (DMS medzera NADACIAMARKIZA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.


Darovaním 2% za dane

Pomôžte spolu s nami deťom a darujte nám 2% za dane

Podporiť činnosť našej nadácie môžete aj darovaním 2% dane. Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a prerozdelená do posledného centu na pomoc deťom v rámci projektov Nadácie Televízie Markíza. Ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej nadácii:

Obchodné meno/názov: Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: nadácia

IČO/SID: 379 252 70

Adresa/sídlo: Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


2% Z DANE POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3.Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

4.Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019 - NADÁCIU TELEVÍZIE MARKÍZA.

5.Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

6.Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:

Obchodné meno/názov: Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: nadácia

IČO/SID: 379 252 70

Adresa/sídlo: Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava

7.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

8.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

9.***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

10.Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Poznámky:

•Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

•Tlačivá sa podávajú na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost )

•Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

•IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.


2% Z DANE POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019:

1. Zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019 si vyberte si jedného prijímateľa - NADÁCIU TELEVÍZIE MARKÍZA, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

2.Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

3.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že ste si vybrali NADÁCIU TELEVÍZIE MARKÍZA:

Obchodné meno/názov: Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: nadácia

IČO/SID: 379 252 70

Adresa/sídlo: Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava

4.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

5.Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

6.Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

7.Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


2% Z DANE POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2019:

1. Zoznamu prijímateľov na rok 2019 si vyberte jedného prijímateľa - NADÁCIU TELEVÍZIE MARKÍZA. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2.Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

•V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.

•Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze venovať NADÁCII TELEVÍZIE MARKÍZA:

Obchodné meno/názov: Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: nadácia

IČO/SID: 379 252 70

Adresa/sídlo: Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava

•Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Zdroj: http://rozhodni.sk/

Komentáre ( 0)