Naším cieľom je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých, hlavne však pre deti. Pracujeme na realizácii unikátnych projektov, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, pomôcť im splniť ich vytúžené sny a ciele. Priniesť radosť a umožniť im zažiť pocit podpory a nádeje.

Programové zameranie:

Sociálna inklúzia, pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
Sociálna inklúzia znamená začleňovanie znevýhodnených do aktívneho spoločenského života a podporu rovnosti príležitostí. Podporíme tých, ktorí zvyšujú šance na plnohodnotné zapájanie zdravotne znevýhodnených detí a mládeže do bežného života a zároveň sa budeme snažiť o podporu tých detí, ktoré vyrastajú v neúplných rodinách alebo dokonca až v asociálnom prostredí.

Podpora zdravia
Zdravie je to najcennejšie, čo v živote máme, preto zdravie našich detí chránime podporou preventívnych projektov a pomáhame tam, kde má choroba prevahu nad zdravím.

Vzdelávanie a rozvoj talentov
Podporujeme moderné školy, motivujeme dobrých učiteľov a pomáhame rozvíjať nadanie detí. Mladým talentom vytvárame lepšie podmienky aby sa naplno rozvinuli, aj napriek chýbajúcemu sociálnemu a ekonomickému zázemiu. Sme presvedčení, že vo výučbe sa aj malými krokmi dajú dosiahnuť väčšie zmeny a investícia do vzdelania a potenciálu detí je investíciou trvalou a návratnou.

Stop násiliu a šikane
Násilie a šikana na deťoch majú v spoločnosti žiaľ rastúcu tendenciu. Našim poslaním je pomáhať zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania. Veríme, že vhodnou osvetou a vzdelávaním sa dá zabrániť, minimálne však zmierniť šikana detí a mládeže a násilie na nich páchané.

Mimoriadne situácie doma a vo svete
Sme pripravení zasiahnuť rýchlo a promptne všade tam, kde vznikne nečakaná katastrofická kríza a dotýka sa aj detí. Či už formou propagácie vzniknutej zbierky (našej, alebo niektorého z našich partnerov), informačným servisom, podporou angažovanosti verejnosti, priamej finančnej alebo materiálnej pomoci.