Nadácia Televízie Markíza je jednou z najstarších firemných nadácií na Slovensku. Vznikli sme v roku 2007 a v súčasnej podobe pracujeme od decembra 2013. Strategicky sa nadácia zameriava na jednu cieľovú skupinu a to sú deti.

Pracujeme na realizácii unikátnych projektov, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, pomôcť im splniť ich vytúžené sny a ciele. Neustále sa rozvíjame a aktívne reagujeme na potreby ľudí okolo nás. Sme presvedčení, že deti sú našou budúcnosťou a tak ich podpora predstavuje investíciu do rozvoja spoločnosti ako takej. Nadácia Televízie Markíza je zameraná najmä na pomoc deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným znevýhodnením, podporuje vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže, pomáha zneužívaným a zanedbávaným deťom či obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania.

Nadácia Televízie Markíza už niekoľko rokov podporuje rôzne organizácie a jednotlivcov, ktorí bojujú s nepriazňou osudu či inými ťažkými životnými situáciami. V spolupráci s neziskovými organizáciami sa nám podarilo urobiť mnoho dobrých projektov. Získali sme skúsených partnerov a nabrali cenné skúsenosti. Aj vďaka vám sme prispeli k tomu, že Slovensko sa mení na lepšie miesto pre život.

Naše filantropické a charitatívne aktivity sa uskutočňujú prostredníctvom partnerstiev s neziskovými mimovládnymi organizáciami na Slovensku, ktoré sa rovnako venujú problémom a potrebám detského sveta. Nadácia Televízie Markíza priebežne pokračuje v realizácii projektov a podujatí, vďaka ktorým pomáha a zlepšuje kvalitu života mnohým deťom na Slovensku. Výsledkom tejto spolupráce sú spoločné projekty, ktoré v konkrétnej oblasti finančne pomáhajú deťom a mládeži. Zároveň však svojím osvetovým podtextom znamenajú prínos nielen pre tretí sektor, ale aj pre celú spoločnosť.

Najvyšším orgánom Nadácie televízie Markíza je Správna rada. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie. Štatutárnym orgánom nadácie je správkyňa, ktorá riadi jej činnosť a koná v jej mene. Realizáciu aktivít nadácie organizačne zabezpečuje projektová manažérka.


Zloženie Správnej rady:

Správna rada Nadácie Markíza - Marianna Trnavská
Foto: Nadácia Markíza
 
Marianna Trnavská, predsedníčka Správnej rady

Správna rada Nadácie Markíza - Lucia Tandlich
Foto: Nadácia Markíza
 
Lucia Tandlich, členka Správnej rady

Správna rada Nadácie Markíza - Dana Šinková
Foto: Nadácia Markíza
 
Dana Šinková, členka Správnej rady/projektová manažérka

Správna rada Nadácie Markíza - Michal Borec
Foto: Nadácia Markíza
 
Michal Borec, člen Správnej rady

Správna rada Nadácie Markíza - Henrich Krejča
Foto: Nadácia Markíza
 
Henrich Krejča, člen Správnej rady

Správna rada Nadácie Markíza - Ivana Demeková
Foto: Nadácia Markíza
 
Správkyňa: Ivana Demeková