Nadácia cover

Deň s Nadáciou Markíza je tu opäť!

18. 11 2020 17:00 | TS
Deň s Nadáciou
Deň s Nadáciou Foto: TV Markíza

Zapojiť do zbierky sa môžete už od 19. novembra.

Na štvrtok 3. decembra 2020 Televízia Markíza už po siedmy raz chystá jedinečné podujatie s názvom Deň s Nadáciou Markíza, s ktorým sa spája každoročná finančná zbierka na charitatívne projekty Nadácie Markíza.

V doterajších šiestich ročníkoch sa nám vďaka tomuto výnimočnému projektu a štedrej podpore verejnosti a partnerov našej nadácie podarilo vyzbierať celkovo 565 000 eur. Peniaze boli v priebehu uplynulých rokov použité na zmysluplné projekty viacerých neziskových organizácií, na podporu individuálnych rodín s deťmi, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii, na realizáciu detských táborov a projektov, zlepšenie podmienok v detských nemocniciach, vybudovanie nových pracovísk, prístrojové vybavenie.

Vďaka minuloročnej zbierke a jej výsledku v podobe 75 tis. € sme potešili zamestnancov a detských pacientov v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a podporili sme ich krásne a dôležité projekty na vybraných oddeleniach.

Cieľom tohtoročnej zbierky, ktorá štartuje 19. novembra je vyzbierať opäť čo najviac financií na podporu detského duševného zdravia a upriamiť pozornosť na túto tému. Chceme pomôcť zlepšiť podmienky na liečbu nielen detským pacientom, ale aj na prácu odborníkov, ktorí sa o nich starajú – či už priamo Klinike detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH v Bratislave alebo prostredníctvom poradenstva na Linke detskej istoty.

Nadácia Markíza si uvedomuje naliehavosť tejto témy najmä v dnešnej dobe, a pokračuje tak v téme, keď na jeseň tohto roka odštartovala projekt „Odpíšeme ti“, ktorý je zameraný na prevenciu proti šikanovaniu a boj proti šikane medzi deťmi v školách. Realizácia projektu potvrdila, že detská duša je veľmi krehká a že aj deti potrebujú pomocnú ruku a odbornú pomoc, ak si nevedia poradiť či zvládať určité životné situácie.

V 7. ročníku Dňa s Nadáciou Markíza chceme preto podporiť Linku detskej istoty (LDI), aby mohla aj v budúcom roku fungovať a poskytovať svoje služby deťom a mládeži 24 hodín 7 dní v týždni bezplatne a anonymne. Práve pre deti a mladých dospievajúcich, ktorí sa potrebujú poradiť, je dôležitá existencia takéhoto poradenstva. Všeobecne linky v posledných mesiacoch aj v dôsledku pandémie zažívajú nápor, a napriek tomu, že bojujú s existenčnými problémami, vo svojom nasadení nepoľavujú. Na druhej strane linky 116 111, 116 000 alebo mailu 116111@ldi.sk. je totiž dieťa alebo mladý človek, ktorý potrebuje pomoc, ktorú nenašiel vo svojom okolí. Je preto nesmierne dôležité, aby Linka detskej istoty aj v budúcom roku mohla podávať pomocnú ruku. Chceme zachrániť Linku detskej istoty pre budúci rok. Linku detskej istoty kontaktuje ročne približne 100 tis. detí z celého Slovenska.

Taktiež je našim cieľom podporiť aj Kliniku detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH (KDP) Jedná sa o vysokošpecializované pracovisko, jedinú samostatnú pedopsychiatrickú kliniku na Slovensku, ktorá poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu psychických porúch u pacientov detského a dorastového veku. KDP ročne hospitalizuje viac ako 500 pacientov, z nich viac ako 40 % sú pacienti mimo Bratislavského kraja, ambulantne ošetrí viac ako 7 600 detí.

Chceme pomôcť zlepšiť podmienky na liečbu detských pacientov ako aj prácu lekárov a zdravotníckeho personálu na klinike, podporiť ju v modernizácii priestorov a vybavenia na ceste za uzdravením detskej duše.

Chceme verejnosti pripomenúť význam práce zdravotníckych a odborných pracovníkov a poradcov, dôležitosť modernizácie priestorov, vybavenia aj odborných prístupov. Nikto z nás nevie, kedy bude odbornú detskú lekársku starostlivosť či poradenstvo potrebovať. Výsledok zbierky bude rovným dielom prerozdelený medzi Linku detskej istoty a Klinku detskej psychiatrie.

Ako môžem podporiť zbierku?

Od 19. novembra až do 3. decembra vrátane celého dňa do polnoci, môžete podporiť Deň s Nadáciou Markíza a zachrániť Linku detskej istoty a podporiť Kliniku detskej psychiatrie spolu s nami aj Vy a to:

Prostredníctvom SMS zaslanej v tvare:

DMS (medzera) NADACIAMARKIZA na číslo 877 (v sieti operátorov O2, Orange a Slovak Telekom, pričom cena jednej SMS je 2 eurá. Zbierka je registrovaná MV SR a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

Ľubovoľným príspevkom priamo na číslo účtu verejnej zbierky: SK57 1111 0000 0003 3322 2023 alebo aj online priamo na stránke www.nadacia.markiza.sk

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.


Linka detskej istoty

Linka detskej istoty (LDI) bola založená v januári 1996 ako Národný projekt Slovenského výboru pre UNICEF.a svoje služby poskytuje už takmer 25 rokov. V októbri 2014 sa stala samostatnou neziskovou organizáciou. Linka nepretržite poskytuje služby, ako poradenstvo, krízovú intervenciu, informácie a prevenciu; etabluje, rozvíja a chráni duchovné a kultúrne hodnoty. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa LDI poskytuje odborné konzultácie pre deti, mladých ľudí, ich rodiny s cieľom zlepšiť ich život a chrániť práva detí. Služby poskytuje formou dištančného poradenstva prostredníctvom dvoch medzinárodne harmonizovaných, bezplatných, anonymných, nonstop liniek: Linky pre deti a mladých ľudí - 116 111 a Linky pomoci nezvestným a sexuálne zneužívaným deťom na - 116 000. Každé dieťa alebo mladý človek v ohrozujúcej situácii môže zavolať a bezplatne požiadať o pomoc na číslach linky, a to kdekoľvek na Slovensku, cez deň alebo v noci, po celý rok, aj počas víkendov a sviatkov. On-line poradenstvo poskytuje LDI prostredníctvom emailu a chatu – dostupného denne vo vyhradenom čase.

Cieľom týchto služieb je prvý kontakt s dieťaťom či mladým človekom v ťažkej situácii, aby sa zaistilo poskytnutie odbornej podpory a špecifickej pomoci v mieste, kde sa dieťa či mladý človek nachádza.

Linka detskej istoty poskytuje bezplatné konzultácie aj dospelým, ktorí volajú v záujme detí a mladých ľudí: rodičom, príbuzným, učiteľom, vychovávateľom, šk. psychológom a ďalším pracovníkom s deťmi a mládežou.

Linka detskej istoty napĺňa svoju víziu prostredníctvom viacerých programov, projektov a služieb pre deti a mladých ľudí. Primárnou službou LDI je dištančné telefonické poradenstvo pre deti a mladých ľudí z celého Slovenska. 24/7 Non-stop, bezplatne, anonymne prostredníctvom tel. č. 116111 a tel. č. 116000, ako aj On-line poradenstvo: četové poradenstvo cez www.ldi.sk a tiež emailové poradenstvo cez 116111@ldi.sk.

Tím odborníkov Linky detskej istoty je zložený zo špeciálne odborne vyškolených poradcov – supervízorov a konzultantov z odborov pomáhajúcich profesií – psychológia, sociálna práca, špeciálna a liečebná pedagogika.

Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH (KDP)

KDP je vysokošpecializované pracovisko, jediná samostatná pedopsychiatrická klinika na Slovensku, ktorá poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu psychických porúch u pacientov detského a dorastového veku. Špecializuje sa na širokú problematiku závažných psychických porúch - detskej schizofrénie, detského autizmu, depresie, sebapoškodzujúceho a samovražedného správania. Zabezpečuje diagnostiku a liečbu vývinových porúch detského autizmu, Aspergerovho syndrómu a hyperkinetických porúch (ADHD). Zaoberá sa poruchami z okruhu neurologických ochorení a somatických chorôb s psychiatrickými komplikáciami.

KDP má kapacitu 20 lôžok a člení sa na dve oddelenia: 15 lôžok je určených pre školský a adolescentný vek a 5 lôžok pre pacientov s poruchami príjmu potravy. 1 izba je k dispozícii pre dieťa s možnosťou ubytovania jeho sprievodcu, slúži najmä pre deti s poruchami autistického spektra.

KDP poskytuje komplexnú liečbu, okrem farmakoterapie je súčasťou liečby aj skupinová a individuálna psychoterapia, režimová terapia, liečebno-pedagogická starostlivosť a psychoedukácia, ktorá sa realizuje ambulantne alebo v rámci hospitalizácie. Pacientov na pedopsychiatrické vyšetrenie môže odoslať obvodný lekár, psychológ, prípadne pedagóg alebo sociálny kurátor vždy so súhlasom zákonného zástupcu. V prípade, ak je nedostačujúca ambulantná liečba, ambulantný pedopsychiater indikuje hospitalizáciu.

KDP ročne hospitalizuje viac ako 500 pacientov, z nich viac ako 40 % sú pacienti mimo Bratislavského kraja, ambulantne ošetrí viac ako 7 600 detí.

· Psychiatrické ambulancie sú všeobecne zamerané na diagnostiku a liečbu celej škály psychických porúch u detí a adolescentov. Ambulancie poskytujú zdravotnú starostlivosť v odbore detská a adolescentná psychiatria pre Bratislavu a západné Slovensko s výnimkou indikovaných prípadov z ostatných krajov Slovenska.

· Logopedická a špeciálne-pedagogická ambulancia poskytuje starostlivosť o deti s poruchami reči a učenia, vrátane ich doliečovania.

· Psychologická ambulancia vyšetruje deti psychologickými metodikami, realizuje indikované psychoterapeutické sedenia.

· Sociálny pracovník po analýze sociálnej situácie poskytuje adekvátne sociálne poradenstvo a riešenie sociálneho, najmä rodinného stavu pacientov vyšetrených a liečených na KDP.

V rámci vzdelávania realizuje KDP pregraduálnu výučbu študentov medicíny 2. ročníka LF UK v predmete lekárskej psychológie a študentov 4. a 5. ročníka v predmete psychiatria, ktorého súčasťou je detská psychiatria. Zároveň sa tu vyučuje povinne voliteľný predmet s názvom detská a dorastová psychiatria. Pregraduálna výučba prebieha aj v anglickej mutácii pre zahraničných poslucháčov. KDP je pracoviskom kontinuálneho postgraduálneho vzdelávania lekárov v špecializačnom odbore detská psychiatria, ako aj v doktorandskom štúdiu na LF UK Bratislava

Komentáre ( 0)