Nadácia cover

Praktické rady Linky detskej istoty

19. 01 2022 12:40 |
Odpíšeme ti!
Odpíšeme ti! Foto: TV Markíza

Keď natrafíte na šikanu, treba okamžite konať.

PRE RODIČOV

JE MOJE DIEŤA ZAPLETENÉ DO ŠIKANOVANIA?

Deti nám často o šikanovaní v škole nepovedia. Žijú svoje vlastné životy, ktoré si chcú riadiť po svojom. Preto by sme ich mali učiť, ako reagovať na šikanovanie a ako ho riešiť.

AKO SPOZNÁM, ČI MOJE DIEŤA ŠIKANUJÚ?

Dieťa, ktoré šikanujú, môže mať tieto príznaky:

 • bojí sa chodiť do školy

 • ráno je mu zle od žalúdka (chce sa mu vracať)

 • chodí do školy rôznymi cestami

 • chodí do školy príliš skoro, alebo neskoro

 • má ťažkosti s úlohami, zhorší sa mu prospech

 • chodí poza školu

 • má zníženú toleranciu frustrácie

 • trpí nočnými morami a máva narušený spánok

 • prichádza domov s poškodenými vecami

 • máva zmeny nálad a správania - je tiché, mrzuté, utiahnuté alebo hádavé

 • vidíte zmeny v návykoch alebo používaní internetu, mobilu, sociálnych sietí

 • stráca svoje veci

 • pýta si peniaze alebo veci navyše

 • znervóznie a vyhýba sa odpovedi, keď sa ho pýtate na dianie v škole


AKO PRISTUPOVAŤ K DIEŤAŤU, AK SI MYSLÍM, ŽE HO ŠIKANUJÚ?

Berte sťažnosti dieťaťa na šikanovanie vážne. Deti sa často boja alebo hanbia niekomu povedať, že ich šikanujú, takže ak sa vám dieťa sťažuje, verte mu.

Nikdy si nemyslite, že deti to zvládnu samé. Potrebujú pomoc od blízkej osoby, ktorá ich pochopí a poskytne im podporu.

Vytvorte príležitosti, kedy dieťa môže rozprávať o šikanovaní. Často to funguje v momentoch uvoľnenia sa počas dňa. Pri spoločnom pozeraní televízie, čítaní, hraní hry alebo počas vychádzky.

Všímajte si príznaky, ktoré napovedia, že vaše dieťa môže byť obeťou šikanovania.

Upovedomte školu hneď, ako si začnete myslieť, že vaše dieťa šikanujú. Upozornení vychovávatelia, učitelia, školskí psychológovia či poradcovia môžu pozorne sledovať čo sa deje a prijať ďalšie opatrenia, aby bolo vaše dieťa v bezpečí.


ČO MÁM ROBIŤ, AK SI MYSLÍM, ŽE MOJE DIEŤA ŠIKANUJE DRUHÝCH?

Nemyslite si, „Moje dieťa nemôže byť agresor!“ Berte problém vážne.

Hovorte s dieťaťom. Nezabudnite, že dieťa, ktoré šikanuje, sa často snaží skryť svoje negatívne a agresívne pocity aj správanie a zvaliť vinu na druhých.

Nemyslite si, že vaše dieťa je „zlé“. Deti svojím správaním naznačujú, že sa niečo deje a že majú problém.

Učte svoje dieťa, čo je dobré, čo je zlé, a čo ubližuje druhým ľuďom.

Uistite sa, že si uvedomujete svoje správanie ako rodičia.
Dajte pozor, aby vaše dieťa nebolo svedkom násilného správania medzi členmi rodiny.

Povedzte dieťaťu, že nebudete tolerovať takéto správanie. Rozprávajte sa s dieťaťom o negatívnom vplyve, ktorý má šikanovanie na obete.

Obráťte sa na učiteľa a/alebo riaditeľa školy. Je dôležité často komunikovať s učiteľmi, aby ste zistili, ako sa vaše dieťa správa v škole.

Zvýšte dohľad nad aktivitami dieťaťa - s kým a kam chodí. Zistite, s kým sa kamaráti, a uistite sa, že viete, kde sú vaše deti po celý čas. Odraďte dieťa od vzťahov s agresívnymi deťmi. Rozprávajte sa o motívoch agresívneho správania dieťaťa.

Dohodnite si spoločne jasné domáce pravidlá a dôsledne ich dodržiavajte. Keď deti vytvoria nejaké pravidlá, ľahšie ich dodržiavajú. Prejavte, že si to vážite, keď pravidlá dodržiavajú.

Netrestajte dieťa tak, že ho ponížite, aby pocítilo, aké to je byť šikanovaný. Namiesto toho zvážte účinnú a nenásilnú reakciu. Mala by zodpovedať závažnosti konania dieťaťa, jeho veku a vývinovému štádiu.

Podporujte dieťa a pomôžte mu naučiť sa, ako spracovať a uvoľniť agresívne pocity, impulzy a správanie primeraným spôsobom, bez ubližovania iným ľuďom.

Venujte dieťaťu viac času. Hľadajte aktivity, ktoré môžete robiť spolu, ako napríklad šport alebo iné koníčky.

Oceňte láskavé správanie dieťaťa k druhým. Dajte dieťaťu vedieť, že láskavosť má hodnotu. Inšpirujte dieťa správať sa dobre kvôli dobrému správaniu samotnému a robeniu toho, čo je dobré a správne. Nepodporujte vhodné správanie odmenami (darčeky, čokoláda, PC hry, pozeranie televízie či iné úplatky) alebo zlé správanie sankciami (odmietanie dieťaťa, tresty, facky). Inak sa deti môžu naučiť dobre správať iba preto, aby získali uznanie, pozornosť, darčeky alebo aby sa vyhli sankciám.


VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE RODIČOV

Zistite, aké pravidlá a prostriedky má škola proti šikanovaniu a aký má systém na oznámenie šikanovania a rozprávajte sa o nich s dieťaťom, aby ich vedelo používať. Môže pomôcť, ak spolu s dieťaťom vytvoríte akčný plán krokov, podľa ktorých budete postupovať pri riešení šikanovania.

Porozprávajte svojmu dieťaťu, akým dieťaťom ste bývali, a ako ste si vy poradili v ťažkých situáciách.

Učte deti, ako majú riešiť hádky bez násilných slov a činov. Učte ich zručnostiam sebaobrany: ako kráčať s istotou, byť pozorný k dianiu okolo seba a postaviť sa za seba verbálne. Učte ich, ako si hľadať kamarátov, ktorí ich podporia.

Počúvajte pozorne svoje dieťa! Povzbuďte ho, aby vám rozprávalo o škole, spoločenských udalostiach, ceste do a zo školy. Všímajte si jeho rozhovory s inými deťmi. Mohlo by vám to naznačiť, či je vaše dieťa obeťou, agresorom, alebo ani jedným. Stojte pri ňom a buďte citliví.

Opýtajte sa dieťaťa, ako by podľa neho bolo najlepšie riešiť šikanovanie. Dieťa sa môže báť, že ak šikanovanie oznámi, môže sa situácia zhoršiť. Potrebuje vás, aby ste ho vypočuli, opakovane ho uistili o vašej podpore a vysvetlili mu, že spolu situáciu zvládnete.

Pomôžte dieťaťu naučiť sa sociálne zručnosti, ktoré potrebuje, aby si vedelo nájsť priateľov. Je menej pravdepodobné, že sebaisté, vynachádzavé dieťa, ktoré má kamarátov, bude šikanované alebo, že bude šikanovať iných.

Stále komunikujte. Zaistite, aby všetci aktéri vedeli, aké opatrenia zamýšľate prijať a kedy. Pravidelne overujte, že šikanovanie prestalo, keďže tento druh správania sa zvykne opakovať.

Obráťte sa na odborníka.
Zistite si kontakty na organizácie, ktoré môžu pomôcť v prípade šikanovania alebo násilia:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) - môže kontaktovať nielen škola ale aj rodič.

Linka detskej istoty  - prevádzkuje v určenom čase poradne aj pre rodičov a dospelých volajúcich v záujme neplnoletého dieťaťa na telefónnom čísle 116 111.

 

PRAKTICKÉ INŠTRUKCIE A RADY NA INTERVENCIU V PRÍPADOCH ŠIKANOVANIA V ŠKOLÁCH

AKO INTERVENOVAŤ?

MŠVVaŠ SR vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, podľa ktorých sa školy riadia. Avšak závisí od školy, do akej miery tieto odporúčania ďalej rozpracuje. Niektoré školy uvádzajú špecifické intervenčné opatrenia vo svojich interných pravidlách.

AKO HLÁSIŤ PRÍPADY ŠIKANOVANIA?

Počas posudzovania/vyšetrovania jednotlivých prípadov sa odporúča nadviazať spoluprácu so školským psychológom, prípadne kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Toto môže urobiť vedenie školy, školský psychológ, koordinátor prevencie, učiteľ alebo aj rodič. Vo výnimočných prípadoch závažného šikanovania a pri podozrení na spáchanie trestného činu alebo priestupku je riaditeľ školy povinný ohlásiť incident na príslušné oddelenie polície. Každá škola je povinná okamžite informovať úrad sociálno-právnej ochrany (príslušný ÚPSVaR) o faktoch súvisiacich so šikanovaním (postihnutý študent, študent, ktorý šikanoval, spáchaný trestný čin/priestupok).

AKO/KAM/NA KOHO SA OBRÁTIŤ?

Sieť Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré sídlia v každom okresnom meste (väčšie mestá, ako Bratislava, majú viac ako jedno), ponúka školám podporu pri riešení šikanovania. Ich kontaktné informácie sú dostupné na úradoch ÚPSVaR (Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny) alebo na internete. Poskytované služby: bezplatná psychologická pomoc aktérom šikanovania – obetiam, agresorom (vrátane rodičov); odborné konzultácie pri hľadaní konkrétnych postupov pre danú školu a riešení situácie; prácu s celým triednym kolektívom, v ktorom došlo k šikanovaniu. Ponúkajú aj diagnostické služby.

Škola môže odporučiť rodičom vyhľadať odborné poradenstvo na individuálnej úrovni aj v súkromných psychologických poradniach. V prípadoch, keď šikanovanie naplnilo podstatu trestného činu, opakovaného priestupku, alebo ide o ohrozenie zdravia niektorého žiaka či žiakov, prijímajú hlásenia školy príslušné Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú, rovnako ako CPPPaP, dostupné vo všetkých okresných mestách.

Poradenstvo rodičom, učiteľom a iným dospelým volajúcim v záujme dieťaťa poskytuje Linka detskej istoty vo vyhradených časoch na bezplatnom a anonymnom telefónnom čísle 116 111:

Rodičovská poradňa LDI – ponúka psychologické poradenstvo rodičom a ďalším dospelým, ktorí majú záujem konzultovať problémy detí a mládeže • každá streda (od 13:30 do 19:30 hod.)

Sociálno-právna poradňa LDI – pre dospelých volajúcich v záujme neplnoletého dieťaťa.
• každý štvrtok a každá sobota (od 13:30 do19:30 hod.)

Deti a mládež, ktorých sa šikanovanie dotýka na rôznej úrovni (obete, agresori či svedkovia), sa môžu obrátiť na anonymné poradne dištančného charakteru, kde majú priestor byť vypočuté a spolu s odborníkmi majú možnosti hľadať riešenia, ako čo najlepšie zvládnuť situáciu.

24/7 NON-STOP, ANONYMNÁ A BEZPLATNÁ TELEFONICKÁ LINKA PRE DETI A MLADÝCH:

Linka detskej istoty: tel. č. 116 111, nonstop, bezplatne, anonymne

ON-LINE PORADŇA PRE DETI A MLADÝCH:

• Linka detskej istoty: On-line poradňa LDI – každý deň chat na www.ldi.sk a www.odpisemeti.sk od 18:00 do 22:00 a email: 116111@ldi.sk

Zdroj: *Linka detskej istoty, 2013-2015 Projekt Prevencia šikanovania JUST/2013/DAP/AG/5372 “Zavedenie participatívneho a na dieťa orientovaného prístupu pre včasnú identifikáciu a prevenciu šikanovania v školskom prostredí v 7 krajinách EÚ”

Komentáre ( 0)