Nadácia cover

Spoločné zážitky nás spájajú

20. 09 2022 09:51 , článok bol aktualizovaný 20. 09 2022 14:38 |
02_nm.jpg
 

Nadácia Televízie Markíza vyhlasuje grantový program „Spoločné zážitky nás spájajú“, zameraný na podporu inkluzívnych projektov spájajúcich slovenské a ukrajinské deti.

V Nadácii Markíza sa dlhodobo venujeme zlepšovaniu kvality života detí na Slovensku . Vojnový konflikt na Ukrajine však zameral našu pozornosť aj na deti a rodiny, ktoré museli opustiť svoje domovy a hľadali bezpečie u nás. Nadácia Markíza zareagovala okamžite a pridala sa k organizáciám, ktoré podávajú pomocnú ruku - zbierame financie na pomoc ľuďom, ktorí ušli pred vojnou, podporujeme humanitárne organizácie, snažíme sa identifikovať projekty, ktoré pomáhajú ukrajinským deťom priamo na Slovensku začleniť sa do bežného života a stať sa súčasťou nových detských kolektívov.

Grantovým programom „Spoločné zážitky nás spájajú“ chceme prostredníctvom podpory aktívnych komunít a organizácií z celého Slovenska podporiť tých, ktorí to dnes potrebujú - deti a mladých ľudí, ktorí našli nový domov na Slovensku.

Po realizácii úspešného projektu „ Pohyb nás spája “, ktorý cez pohyb a šport spojil ukrajinské a slovenské deti, vyhlasuje Nadácia Televízie Markíza celoslovenskú grantovú výzvu na prepájanie a zbližovanie ukrajinských a slovenských detí a mladých ľudí prostredníctvom spoločných zážitkov.

Cieľom grantového programu je podpora projektov zameraných na rôznorodé vzdelávacie, kultúrne, komunitné a športové aktivity realizované mimo vyučovania, poskytujúce priestor pre vzájomnú interakciu, prepájanie a zbližovanie detí a mladých ľudí z lokálnej komunity s tými, ktoré prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny, napomôcť tak pri ich začleňovaní do spoločnosti a prispieť k ich dlhodobej integrácii.

Podľa aktuálnych informácií rezort školstva eviduje v slovenskom vzdelávacom systéme viac ako 10 000 ukrajinských detí. UNHCR tvrdí, že na Slovensko prichádza 49% žien a 37% detí. Mnohé z nich strádajú kvôli nedostatku miest v predškolských zariadeniach či neprístupnosti mimoškolských aktivít. Nadácia Televízie Markíza chce prostredníctvom grantového programu „ Spoločné zážitky nás spájajú“ naplniť potrebu pocitu začlenenia, rozvoja sociálnych zručností, posilniť spolupatričnosť s tými, ktorí u nás našli dočasný či trvalý domov a scitlivovať lokálne komunity voči rôznorodosti.

Veríme, že spoločne môžeme prispieť k znižovaniu negatívnych dopadov a podporiť každodenné zážitky nielen ukrajinských ale aj slovenských detí.

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O PODPORU

Svoje projekty môžu do grantového programu predkladať:

- mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy);

- neformálne iniciatívy aktívnych obyvateľov ;

- samosprávy (obce, mestá);

- knižnice, kultúrne inštitúcie, športové kluby, komunitné či rodinné centrá, centrá voľného času, nízkoprahové centrá či iné obdobné inštitúcie a zariadenia zriadené obcou či samosprávou;

- Centrá pre deti a rodiny;

- materské, základné a stredné školy, ktoré realizujú pravidelné mimoškolské aktivity (napr. výlety, workshopy, tematické dni a iné);

- základné umelecké školy.

Každý žiadateľ môže do grantového programu predložiť len jeden projekt.

CIEĽOVÁ SKUPINA

- deti a mladí ľudia do 18 rokov z Ukrajiny nachádzajúci dočasný či trvalý domov na Slovensku a deti a mladí ľudia do 18 rokov zo Slovenska;

- sekundárna cieľová skupina: ich rodiny, blízki a lokálna komunita.

V GRANTOVOM PROGRAME PODPORÍME

- zabezpečenie pravidelných aktivít, či už športových, kultúrnych, vzdelávacích alebo komunitných, ktoré poskytnú ukrajinským a slovenským deťom a mladým ľuďom zážitky a zmysluplne využitý čas na to, čo ich baví a napĺňa;

- organizované či neformálne aktivity, v rámci ktorých budú mať možnosť získavať nových priateľov, rozširovať si svoje podporné vzťahy a priateľstvá, získavať kompetencie, istotu, pocit bezpečia a začlenenia;

- vytváranie či úpravy priestorov prístupných bezplatne pre všetky deti a mladých ľudí z Ukrajiny a zo Slovenska, ktorí v nich môžu nájsť príležitosti na stretávanie sa, vzájomné spoznávanie, spoločné zážitky, rozvoj svojich zručností a talentu;

- aktivity, ktoré priamo či nepriamo rozvíjajú sociálne zručnosti, podporujú rôznorodosť a odbúravanie bariér, smerujú k tolerancii a vzájomnému porozumeniu;

- aktivity priamo zamerané na znižovanie negatívnych dôsledkov situácie, v ktorej sa deti a mladí ľudia z Ukrajiny ocitajú (útek z domova, neznáme prostredie, vytrhnutie z ich každodennosti, neistota,..) a prispievajú k zlepšovaniu ich duševného zdravia;

- aktivity rozvíjajúce kompetencie a odbornú prípravu pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi, dobrovoľníkov; podporujúce rozvoj kapacít organizácií/iniciatív pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi.

V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU NEPODPORÍME

- aktivity v rámci kurikulárneho vzdelávania;

- jednorazové aktivity bez bližšie popísanej vízie a udržateľnosti;

- letné tábory, jednorazové workshopy, krátkodobé podujatia a festivaly bez ďalších nadväzujúcich aktivít ďalej prepájajúcich cieľovú skupinu;

- aktivity, do ktorých realizácie nie sú zapojené deti a mladí ľudia z Ukrajiny;

- projekty realizované dodávateľsky;

- náročnejšie rekonštrukcie a opravy priestorov a budovanie infraštruktúry;

- projekty, ktoré slúžia uzavretej skupine ľudí a nie sú verejnoprospešné;

- projekty zveľaďujúce súkromný majetok;

- aktivity realizované v zahraničí.

VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY

V grantovom programe“ Spoločné zážitky nás spájajú“ bude celkovo prerozdelená suma 50 000 €. Jeden subjekt môže predložiť len jednu žiadosť, pričom nie je možné kumulovať viacero žiadostí od rôznych predkladateľov na jeden projektový zámer.

Max. finančná podpora na jeden projekt je vo výške 2 000 €.

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

· materiálne a organizačné náklady;

· personálne náklady potrebné na zabezpečenie či ďalší rozvoj realizovaných aktivít (odborné kapacity, lektori, ...);

· náklady spojené s prenájmom priestorov či vytváraním a zabezpečovaním priestoru na realizovanie projektu (drobné nábytky, úprava vhodnosti využívaných priestorov);

· technické zabezpečenie;

· občerstvenie v rámci aktivít.

PROCES A KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV

Na hodnotenie budú postúpené len tie projekty, ktoré budú predložené elektronicky do termínu uzávierky 20. októbra 2022 23:59 a budú zároveň napĺňať všetky formálne kritériá.

Postúpené projekty budú hodnotené nezávislou hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupcov Nadácie Televízie Markíza, Centra pre filantropiu n. o. a odborníkov z oblastí integrácie, práce s deťmi a mládežou, vzdelávania a komunitného rozvoja. V rámci hodnotiaceho procesu bude kladený dôraz na nasledovné kritériá:

- projekt zapája a prepája deti a mladých ľudí z Ukrajiny a zo Slovenska do plánovaných aktivít;

- projekt reaguje na aktuálne potreby cieľovej skupiny (detí a mladých ľudí z UA a SK) a podporuje ich aktívnu účasť na vytváraní a realizácii projektu;

- projekt prostredníctvom svojich aktivít priamo či nepriamo prispieva k zvyšovaniu citlivosti voči rôznorodosti, odbúravaniu predsudkov a stereotypov, ku skvalitňovaniu spolužitia a zmierňovanie negatívnych dopadov na presídlencov z Ukrajiny;

- projekt má popísanú udržateľnosť realizovaných aktivít;

- projekt je verejnoprospešný, presvedčivý a realizovateľný (predkladateľ má dostatočné časové, personálne, odborné, materiálne a finančné kapacity na ich zabezpečenie);

- projekt má jasne stanovené ciele a popísané aktivity na ich dosiahnutie;

- primerane nastavený rozpočet viažuci sa k plánovaných aktivitám (v rámci projektu je jasne popísané ich naviazanie na realizované aktivity) ;

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

· Vyhlásenie grantového programu: 21. september 2022

· Uzávierka prijímania žiadostí: 20. október 2022

· Hodnotenie projektov: od 21. októbra do 10. novembra 2022

· Zverejnenie výsledkov: polovica novembra 2022

· Realizácia podporených projektov: od novembra 2022 do konca augusta 2023

· Prijímanie záverečných správ: do 14. septembra 2023

AKO PREDLOŽIŤ ŽIADOSŤ

Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického systému e-grant . Postup pre registráciu a vyplnenie online žiadosti nájdete na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk .

Registrujte sa do programu s názvom: Nadácia Televízie Markíza, GP Spoločné zážitky nás spájajú . Zapamätajte si Login a Heslo, budete ich potrebovať počas celej komunikácie ohľadom grantovej podpory. Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašej žiadosti nič meniť ani dopĺňať. Projekt je potrebné odoslať do termínu uzávierky, t. j. 20. októbra 2022, 23:59 h .

KONZULTÁCIE

Realizáciu aktivít je potrebné naplánovať v období od novembra 2022 do konca augusta 2023.

Prípadné otázky ohľadom predkladania žiadostí Vám pomôže zodpovedať programová koordinátorka Natália Šimeková, tel.: 0944/076 546, simekova@cpf.sk .

 

Komentáre ( 0)