Nadácia cover

Grantový program

22. 04 2021 10:59 , článok bol aktualizovaný 22. 04 2021 11:47 |
Logo Hybsa s Markizou.jpg
 

Nadácia Televízie Markíza vyhlasuje grantový program Hýbsa Slovensko, zameraný na podporu detskej atletiky.

Grantový program Hýbsa Slovensko je zameraný na finančnú podporu atletických športových klubov, ktoré fungujú pri základných školách na Slovensku. Je určený pre deti a mládež vo veku od 6-15 rokov (navštevujúcich základnú školu), ktoré pravidelne navštevujú atletický klub. Podporíme športové kluby, ktoré fungujú pri základných školách v rámci mimoškolských aktivít, či rôznych športových krúžkov.

Finančne podporíme fungovanie atletických športových klubov a organizovanie atletických podujatí, ktorých sa športové kluby zúčastňujú, s cieľom motivovať k pohybu aj ďalšie deti, ktoré zatiaľ nie sú členmi klubov, aby sa pridali a začali športovať. Podporíme projekty takých klubov, ktoré chcú pracovať s deťmi atraktívnou formou, aby ich hrou priviedli ku všestrannému pohybu - atletike. Dôležitá je dobrá spolupráca klubu so základnou školou a atmosféra, v ktorej sa deti cítia dobre a majú radosť z pohybu.

Týmto grantovým programom nadväzujeme na športový projekt HÝBSA Slovensko, na ktorom sme pri troch ročníkoch spolupracovali s Televíziou Markíza. Keďže situácia s pandémiou COVID-19 nám neumožňuje v ňom pokračovať, rozhodli sme sa pre zmenu. Podporíme fungovanie detských atletických klubov, pretože detská atletika vytvára základy pre všetky športové odvetvia. Je hravá, atraktívna, príťažlivá a všestranne rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti detí.

Cieľom grantového programu Hýbsa Slovensko je finančne podporiť činnosť atletických športových klubov fungujúcich pri základných školách, pomôcť im s materiálnym vybavením, aby mohli deti trénovať s inovatívnymi športovými pomôckami. Pokryť náklady na nájom priestorov, aby mali deti kde trénovať a tiež podporiť organizovanie športových pretekov a turnajov na území Slovenska.

V grantovom programe Hýbsa Slovensko celkovo prerozdelíme sumu 50 000 €.

Jedna žiadosť bude podporená max. sumou 2 000 €.

Jeden športový klub môže predložiť len jednu žiadosť.Cieľ grantového programu

 • Podpora pohybu, športu a zdravého životného štýlu;
 • sprístupňovanie atletických športových aktivít pre deti a mládež;
 • podpora domácich atletických športových pretekov a turnajov.

Cieľová skupina

 • detí a mládež vo veku od 6-15 rokov, ktoré navštevujú základnú školu.

Podporované aktivity:

 • Zabezpečenie atletických tréningov, fungujúcich počas školského roka;
 • materiálne zabezpečenie a vybavenie na podporu atletických športových aktivít;
 • nájomné režijné náklady športového klubu (prenájom telocvične, športoviska);
 • usporiadanie a účasť na športových turnajov, pretekov a súťažiach.

Oprávnené náklady:

 • Nákup športového vybavenia, materiálu, výstroja, pomôcok, či vybavenie telocvične;
 • režijné náklady: prenájom športovísk, telocvične;
 • infraštruktúra turnaja, pretekov: svetlá, prenájom techniky, lekársky dozor;
 • materiálne zabezpečenie športových turnajov, pretekov: ceny, medaily, propagačné materiály;
 • účasť družstva na atletickom preteku, turnaji: cestovné náklady a ubytovanie.

Neoprávnené náklady

 • Režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie, odvoz odpadu, upratovanie);
 • administrácia projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa);
 • občerstvenie a strava;
 • individuálna podpora jednotlivcov (nákup športového materiálu, výstroja pre jednotlivca);
 • honoráre pre odborný personál: rozhodca (musia byť viazané na organizáciu turnaja, pretekov a pod.);
 • náklady pre dobrovoľníkov: pracovné pomôcky;
pohonné hmoty pre individuálnu dopravu.

Komu je grantový program určený

 • Právnické osoby: športové kluby, mimovládne organizácie: občianske združenia, spolky, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby a neinvestičné fondy

ü Športové kluby musia spolupracovať so základnou školou, pri ktorej pôsobia. Túto spoluprácu budú deklarovať čestným prehlásením, pri predložení žiadosti.

ü Športový klub funguje minimálne 3 školské roky, t.j. minimálne od šk. roku 2018/2019.

ü Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt.

ü Predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.

O podporu sa nemôžu uchádzať

· materské, základné, stredné školy, gymnáziá;

· obce, mestá;

· rodinné, materské centrá, centrá voľného času, hasičské zbory;

· fyzické osoby;

· podnikateľské právnické osoby.

Výška finančnej podpory

Celkovo prerozdelíme sumu 50 000 €.

Jedna žiadosť bude podporená max. sumou 2 000 €.

Proces a kritéria hodnotenia projektov

Všetky prijaté žiadosti budú skontrolované, či sú v súlade s grantovou výzvou. Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy, podali viac ako jednu žiadosť alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

Následne budú žiadosti posudzované hodnotiacou komisiou.

Kritéria hodnotenia

 • Motivácia predkladateľa - kompetencie a ciele projektu, výstupy a dopad na cieľovú skupinu.
 • Verejnoprospešnosť aktivít - atraktívnosť pre cieľovú skupinu; presvedčivosť a realizovateľnosť projektu; jasne stanovené ciele a popísané aktivity, počet detí, ktoré navštevujú detský atletický klub, počet tréningov.
 • Regionálne kritérium - chceme podporiť projekty vo všetkých regiónoch Slovenska.
 • Realizovateľnosť projektu - plánované aktivity projektu sú za daných podmienok úspešne realizovateľné. Aktivity v projekte sú naplánované v období od 1.7.2021 (po podpise zmluvy) do 30.11.2021.
 • Finančná efektivita projektu - požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na aktivity projektu, navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé položky rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu projektu. V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí iba rámcové pomenovanie položky. Finančné prostriedky je možné žiadať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú oprávnenými nákladmi.
 • Personálne zabezpečenie projektu - projekt je dostatočne personálne zabezpečený zo strany predkladateľa projektu (zamestnanci, dobrovoľníci, partneri, spolupracovníci...).

Ako predložiť žiadosť

Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického systému e-grant. Postup pre registráciu a vyplnenie online žiadosti nájdete na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/ .

Registrujte sa do programu s názvom: Nadácia Markíza, GP Hýbsa 2021. Zapamätajte si Login a Heslo budete ich potrebovať počas celej komunikácie ohľadom grantovej podpory.

Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašej žiadosti nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. 24.mája 2021, 24.00 h.

Na hodnotenie budú postúpené len tie projekty, ktoré budú predložené elektronicky do termínu uzávierky a budú zároveň napĺňať všetky formálne kritériá.

Realizáciu plánovaných aktivít je potrebné naplánovať v období od 1.7. 2021 (po podpise zmluvy) do 30.11.2021.

Prípadné otázky Vám pri predložení žiadosti pomôže zodpovedať programová koordinátorka Lenka Polomská Rišková, tel.: 0907/999 912, riskova@cpf.sk .


Časový rámec grantového programu Hýbsa Slovensko

Vyhlásenie programu:

26. apríla

Podmienky grantového programu sú zverejnené na web stránke: www.nadaciamarkiza.sk

Žiadosť, je potrebné predložiť: https://nadaciacpf.egrant.sk/

Uzávierka predkladania žiadostí - projektov:

24. mája 2021

Hodnotenie predložených žiadostí:

25. mája - 9. júna 2021

Vyhlásenie výsledkov:

11. júna 2021

Príprava zmluvných podkladov:

2 týždne po odsúhlasení Správnou radou nadácie

Ak bude vaša žiadosť podporená, uzavrie s vami Nadácia Televízie Markíza zmluvu o poskytnutí finančného príspevku. Finančný príspevok Vám bude poskytnutý po podpise zmluvy.

Realizácia podporených aktivít:

od podpisu Zmluvy - do 30. novembra 2021

Predloženie záverečných správ a vyúčtovaní podporených projektov.


Grantovy program Hysba Slovensko


Komentáre ( 0)